Reklamační řád

 

Tento reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, č. 513/1991 Sb. a Zákona o ochraně spotřebitele .č. 634/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů  a vztahuje se na zboží, u něhož jsou v záruční době uplatňována práva kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen „reklamace“)

Kupující:

 1. Kupujícímu je doporučeno ve vlastním zájmu dodané zboží před jeho převzetím dobře prohlédnout, zda zásilka není zjevně poškozena dopravou. V případě poškození zásilky kupující následně zkontroluje obsah zásilky a zjistí zda zboží uvnitř zásilky není dopravou poškozeno. O případném poškození zásilky během přepravy doporučujeme kupujícímu neprodleně informovat přepravce i prodávajícího a to nejpozději do dvou pracovních dnů od převzetí zboží.  Na pozdější reklamace způsobené přepravou nelze brát zřetel.
 2. Reklamaci vad zboží doporučujeme kupujícímu učinit písemně a odeslat společně se zbožím na adresu provozovny:

Bablfuk, Řipská 25, Praha 130 00

V písemné reklamaci by měly být uvedeny následující informace:

- jaké zboží je reklamováno

- důvod reklamace (popis vad a jakým způsobem se projevují)

- číslo objednávky nebo dokladu o koupi pro rychlejší identifikaci a rychlejší vyřízení reklamace

 1. Reklamované zboží je kupující povinen předložit čisté, v případě zaslání reklamovaného zboží obchodním balíkem, žádáme kupující o řádně zabalení, aby nemohlo dojít k jeho následnému poškození – pro tyto účely doporučujeme uchování originálního obalu. (není podmínkou pro přijetí reklamace).

Kupující při uplatnění záruky má, jde-li o:

 •                         vadu odstranitelnou: právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy
 •                         vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží: právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy
 •                         vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží: právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy
 •                         jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci: právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy

 

Prodávající:

 1. Prodávající je povinen rozhodnout o reklamaci ihned, nejpozději do 3 dnů od doručení zboží spolu s písemnou reklamací a vyrozumí o tom kupujícího písemně, popřípadě elektronickou poštou, pokud se s kupujícím nedohodne jinak.

 

 1. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty se kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu.

Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží, jiných podkladů apod.). Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů kupujícím.

 

 1. Veškeré informace o průběhu reklamace je možné získat telefonicky na tel.:773 958 813

a to v pracovní dny od 8:00 do 17:00 hodin, nebo na info@bablfuk.cz

Všeobecná ustanovení

 1. Prodávající poskytuje kupujícímu záruku na zboží dodávané prostřednictvím internetového obchodu eshop.bablfuk.cz  a to v délce trvání 24 měsíců ode dne nákupu, pokud není uvedeno jinak.

 

 1. Vznikne-li škoda při přepravě zboží odpovídá za vzniklou škodu dopravce.

 

 1. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady, v tomto případě bude zboží opraveno, vyměněno kus za kus, či vrácena peněžní částka.

 

 1. Záruka se nevztahuje na vady způsobené používáním zboží jiným způsobem, než je uvedeno v návodu, běžným opotřebením nebo poškozením nesprávnou manipulací, nesprávným skladováním či neodborným zásahem kupujícího popřípadě třetí osoby.

 

 1. Prodávající není povinen převzít zboží, které mu bylo zasláno na dobírku.